Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.elia-olive.gr λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικότητας, σε συνδυασμό με την δέσμευσή μας σε δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές. Αναγνωρίζουμε ότι η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε συνεχείς αλλαγές, όσον αφορά τους κινδύνους, τις προσδοκίες και τη νομοθεσία, και γι’ αυτό ακολουθούμε τα πρότυπα ανάληψης ευθυνών για την ιδιωτικότητα και στοχεύουμε στην έγκαιρη προσαρμογή του πώς τα εφαρμόζουμε ως απάντηση στις αλλαγές αυτές.

Όλοι οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν ουσιώδεις ευθύνες σχετικά με την ιδιωτικότητα τις οποίες οφείλουν να τηρούν.

Σεβόμενοι τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε, θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συμφωνία σας με τους όρους της παρούσας Ειδοποίησης Ιδιωτικότητας σηματοδοτεί την συναίνεσή σας με τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση (αποκάλυψη) των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με την καταχώρηση της κράτησης ή/και της παραγγελίας σας στο εστιατόριό μας, την παροχή υπηρεσιών εστίασης, σύμφωνα και με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις ή επιθυμίες ή ανάγκες σας ως προς το είδος και τα συστατικά των πρώτων υλών/υλικών, που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή των τροφών που σερβίρονται στο εστιατόριό μας, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες ή/και προσφορές μας, όπως καθορίζεται παρακάτω.

Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας και να τσεκάρετε την επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» εάν κατανοείτε και συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ειδοποίησης.

Βεβαιωθείτε ότι πριν την ολοκλήρωση και καταχώρηση της κράτησης ή/και της παραγγελίας σας στο ως άνω Εστιατόριό μας συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας και συναινείτε στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Τα Προσωπικά Δεδομένα ανάλογα την περίπτωση που αφορά το αίτημά σας και που μας παρέχετε, μπορεί να είναι τα εξής :

α) το ονοματεπώνυμό σας,

β) η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής σας,

γ) η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (email),

δ) ο αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου σας,

ε) ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας (Α.Φ.Μ.),

στ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκετε,

ζ) ο αριθμός του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης αυτής και της εκδούσας Αρχής,

η) ο αριθμός του διαβατηρίου σας, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών εκδόσεως και λήξεώς του, καθώς και της εκδούσας Αρχής,

θ) ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σας και το ΙΒΑΝ αυτού,

ι) ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας σας, το είδος και η ημερομηνία λήξεως αυτής, καθώς και κωδικός επαλήθευσης αυτής (CVC),

ια) η υπογραφή σας με ψηφιακά μέσα,

ιβ) οι διατροφικές σας προτιμήσεις ή επιλογές ή συνήθειες.

2. Τα ανωτέρω Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε, επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο για την καταχώρηση της κράτησης ή/και της παραγγελίας σας στο εστιατόριό μας, την παροχή υπηρεσιών εστίασης, σύμφωνα και με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις ή επιθυμίες ή ανάγκες σας ως προς το είδος και τα συστατικά των πρώτων υλών/υλικών, που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή των τροφών που σερβίρονται στο εστιατόριό μας, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες ή/και προσφορές μας.

3. Δεν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, με τρόπους ή για σκοπούς άδικους, παράνομους ή αδιαφανείς.

4. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο σε συμφωνία με τις αρχές της Αναγκαιότητας και της Διαφάνειας.

5. Δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

6. Ενσωματώνουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή καταστροφή.

7. Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, μόνο εάν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Όπου απαιτείται, θα αποκαλύπτουμε Προσωπικά Δεδομένα μετά από έννομα αιτήματα των Δημοσίων Αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης αιτημάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια ή τις αρχές ασφαλείας.

9. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και της υπάρχουσας νομοθεσίας, το πρότυπο που παρέχει περισσότερη προστασία στα υποκείμενα των δεδομένων θα υπερισχύσει.

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

1. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση και στη συνέχεια θα προβαίνουμε στην οριστική διαγραφή τους.

2. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις και στη συνέχεια θα προβαίνουμε στην οριστική διαγραφή τους.

3. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elia-olive.gr

IVΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας και λήψης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους, προκειμένου να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα αυτής.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων σας, που συνίσταται στη μελέτη, τη διόρθωση, την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση αυτών, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@elia-olive.gr 

 3. Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας : (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

 6. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, καθένα ξεχωριστά από τα ανωτέρω δικαιώματα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elia-olive.gr

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

7. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα www.dpa.gr , καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, τον αριθμό Fax: +30 210 6475628, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr .

V. ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε. Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών.

VIΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικό τρόπο, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές σε και πριν κάθε χρήση των εφαρμογών της σελίδας μας από εσάς.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elia-olive.gr και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες σας.